יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

רשות מקומית היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של יישוב או קבוצת יישובים. עם השירותים שמעניקה רשות מקומית לתושביה נמנים תכנון היישוב ומתן היתרי בנייה בו, רישוי עסקים, הפעלת מערכת החינוך, ניקוי הרחובות ופינוי פסולת, אירועי תרבות, כבאות ועוד.

במדינת ישראל נהוגה חלוקה לרשויות מקומיות. נכון לשנת 2015 קיימות בישראל 257 רשויות מקומיות, כולל עיריות, מועצה מקומית, מועצה אזורית ומועצה מקומית תעשייתית.

מגזר יהודי מגזר לא יהודי מגזר יהודי יו"ש סה"כ
עיריות 61 11 4 76
מועצות מקומיות 42 70 13 125
מועצות אזוריות 44 4 6 54
מועצות מקומיות תעשייתיות 2 2
סה"כ 149 85 23 257

רוב האוכלוסיה בישראל מתגוררת בערים 74.8% כ – 6 מיליון תושבים.

בישראל ניכרת שליטה ריכוזית של משרדי הממשלה על הנעשה במישור המקומי, ומעמדן של הרשויות המקומיות הוא כשל "קבלן משנה" הפועל לפי הוראות משרדי הממשלה, תחת פיקוחו של השלטון המרכזי ובמימונו.

מנגד, הרשות המקומית היא גוף עצמאי הנבחר על ידי התושבים, הדואג לספק את השירותים החיוניים להם, ושחייב בדין וחשבון לתושבים על פעולותיו.

מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, והבחירה הישירה של ראש הראשות המקומית מבטאות את מעמדו הפוליטי של השלטון המקומי כישות שלטונית וייצוגית נפרדת, ובכך מחדדות את הפיצול במעמדו של השלטון המקומי, ואת הסתירה היסודית בין הייצוג ברמה המקומית לבין התלות בשלטון המקומי.

שני החוקים מכוחם מוקמות רשויות מקומיות ובהם מפורטים סמכויותיהן ותפקידיהן המרכזיים הם פקודת העיריות- 1934( לעניין עיריות( ופקודת המועצות המקומיות )לעניין מועצות מקומיות, ובכלל זה מועצות אזוריות(. מכוח פקודת המועצות המקומיות נקבעו צווי המועצות המקומיות )א( ו-)ב( וצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(. בנוסף, יש חוקים הנוגעים באופן ישיר או עקיף בפעילותן של רשויות מקומיות. פקודת העיריות מבוססת על עיקרון משפטי הקובע שרשויות מקומיות יעסקו רק בתחומים המצויים תחת אחריותן הסטטוטורית. אלו כוללים בעיקר תחומי אחריות כגון הנדסה ובניית תשתיות מקומיות )סלילת דרכים מקומיות ומדרכות(, תכנון ובניה ברמה המקומית, טיפול בביוב ובמים, ועוד. אולם יש לציין כי סמכותן של רשויות מקומיות בתחומים אלו אינה מלאה, וככלל הן תלויות 4 בהתוויית המדיניות, בפיקוח ובתקצוב של השלטון המרכזי, כפי שיפורט להלן.

תקציב הרשויות המקומיות –  ניתן לחלק את תקציב הרשויות המקומיות לשני חלקים: תקציב רגיל, המיועד לצריכה שוטפת, ותקציב בלתי רגיל )תב"ר( המיועד לפיתוח ולהשקעות.

התקציב הרגיל מהווה את תכנית העבודה השנתית של רשויות מקומיות מבחינה תקציבית. בתקציב הרגיל מפורטות ההוצאות וההכנסות של הרשות בשנה קלנדרית. תמצית התקציב מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות לפעולות שונות: את תשלומי השכר ופירעון ההלוואות מחד, ואת הכנסות הרשות הכוללות את מענק האיזון, מענקים מיועדים ממשרדי ממשלה שונים עבור שירותים אותם מספקת הרשות והכנסות עצמיות כגון: הכנסות מארנונה, היטלים ואגרות, הכנסות מחוקי עזר, ועוד, מאידך.

ארנונה- ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות. מועצת הרשות מחליטה כל שנה על הטלת הארנונה הכללית, וקובעת את התעריפים לפי סוג הנכס, שטחו, אזור הנכס והשימושים בנכס. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס. תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית והם שונים מרשות אחת לשנייה.הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה.

סטטיסטיקה של מספר רשויות מקומיות נתונים משנת 2016:

76 עיריות במדינת ישראל – 61 במגזר יהודי, 11 מגזר לא יהודי , 4 מגזר יהודי יהודה ושומרון.

125 מועצות מקומיות – 42 במגזר היהודי, 70 במגזר לא יהודי, 13 במגזר יהודי ביהודה ושומרון.

54 מועצות אזוריות – 44 במגזר היהודי, 4 במגזר לא יהודי, 6 במגזר יהודי יהודה ושומרון.

2 מועצות מקומיות תעשייתיות.

סה"כ 149 במגזר היהודי, 85 במגזר הלא יהודי, 23 במגזר יהודי ביהודה ושומרון.

סך הכל – 257.

תקציר מתוך: הכנסת, מרכז המחקר והמידע (כתיבה: רינת בניטה, אישור: שרון סופר), "רשויות מקומיות בישראל – מסמך רקע לוועדת הפנים והגנת הסביבה". 17 במאי 2015.


פורסם בתאריך 2 ביולי 2013
כנס משותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולקרן קונרד אדנאואר, בהשתפות ראשי ערים, חברי כנסת, חוקרים ואנשי שטח. בכנס הוצגו שלושה מחקרי מדיניות שעניינם הבחירות המקומיות בישראל. שניים מהם הוכנו במכון הישראלי לדמוקרטיה בידי פרופ' אבי בן בסט, פרופ' מומי דהן ופרופ' אסטבן קלור ואחד בידי ד"ר עדי ברנדר מבנק ישראל.

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: