יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

רוב הציבור לא מכיר את תפקידי חברי המועצה ולא מודע ליכולת ההשפעה שלהם על החיים ביישוב בו הם מתגוררים. חברי המועצה, חברי הקואליציה והאופוזיציה הם נבחרי ציבור לכל דבר ועניין. הם הגורם הקרוב ביותר, פיזית ומהותית לקהל בוחריהם. תפיסה דלה של תפקידם מערערת את אמון הציבור במערכת הדמוקרטית המקומית. הם אמורים להביא את הקולות "מלמטה למעלה" ולייצג בצורה האותנטית ביותר את האינטרסים של בוחריהם, ההסדרים החוקיים הקיימים אינם מאפשרים זאת. חיזוק מעמד חברי מועצה ברשויות המקומיות הכרחי ולשם כך פועלות במרץ רב הנהלת איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות.

מדוע חברי מועצה משפיעים כל כך על התושבים והאזרחים במדינת ישראל?

המועצה ברשות המקומית היא הגורם שבידיו הסמכויות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוזי עזר, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשייה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, לבחון את מדיניות שראש הרשות מבקש להתוות ולחוות את דעתה, לאשר מינויים של בכירי הרשות, לבחון את התוכניות ולאשר את התקציבים.

מסמכויות המועצה: מינויים, פיטורים והדחות, אישור ענייני הכספים של הרשות, ניהול מקרקעין, הקמת תאגידים עירוניים, חקיקת חוקי עזר, דיון בדוחות הביקורת, פיקוח, ביקורת ובקרה על ראש הרשות והדרג הממונה.

במערכת השלטון המקומי יש שני דרגים של בעלי תפקידים: הדרג הנבחר והדרג המקצועי. בין שני הדרגים האלה יש מתח מבני.  נבחרי הציבור מתווים את המדיניות בדבר כיווני הפעולה ברשות המקומית ומעצבים את דגשיה, בעוד הפקידות הבכירה אמורה לתרגם את המדיניות למתווה של ביצוע. ואולם, ההפרדה בין קביעת מדיניות לביצועה איננה חד-משמעית. הדרג המקצועי משפיע על החלטות הדרג הנבחר באמצעות חוות הדעת והמידע שהוא מספק לקראת גיבוש ההחלטה ובפרשנות שהוא נותן להנחיות מדיניות כלליות בשלב הביצוע; נבחרי הציבור מצדם מבקשים להבטיח יישום קרוב ביותר לרוח החלטותיהם, ולכן אינם מסתפקים בהתוויית מדיניות בקווים כלליים ועוסקים גם באופן שבו הנחיותיהם מתורגמות לשפת הביצוע.

חברי מועצת הרשות המקומית

בעוד ראש הרשות המקומית, נבחר בבחירות ישירות והוא ראש הרשות המבצעת, קרי, הנהלת הרשות המקומית – הרי חברי מועצת הרשות המקומית, נבחרים במסגרת מפלגתית בחירות יחסיות הנערכות במקביל לבחירת ראש הרשות המקומיות.

תפקידם של חברי מועצת הרשות המקומית הנו בעיקר תפקיד של קביעת מדיניות הרשות המקומית,  בקרה על ראש הרשות המקומית, אישור התקציב וחקיקת חוקי העזר, לרבות הארנונה –  המחייבים את תושבי הרשות המקומית.

להוציא חברי מועצת הרשות המקומית, המשמשים כסגנים בשכר לראש הרשות המקומית, אינם מקבלים כל תמורה עבור השתתפותם בפעולות הרשות המקומית או בוועדות הרשות המקומית.

למרות היקף האחריות והסמכות הנרחבת, והיותם של חברי מועצת הרשות המקומי, מעין דירקטוריון של הרשות המקומית, הרי לא נקבע בחוק, היקף האחריות הפרטנית בה נושאים חברי מועצת הרשות המקומית, לגבי מילוי תפקידם.

בעוד חבר דירקטוריון של חברה המוגדרת כציבורית,  חב באחריות אזרחית ופלילית די רחבה, הרי למעשה, חברי מועצת מקומית, אין נושא באחריות כלשהי, אלא אם עשה מעשה פלילי באופן אישי.

העדר אחריות אישית של ממש, הנה  אחת הסיבות לחוסר הבקרה האפקטיבית במספר מועצות רשויות מקומיות, ולא אחת אנו נתקלים בתופעה בה  חברי הקואליציה של ראש הרשות המקומית, משמשים  מעין חותמת-גומי  לרצונותיו ולהחלטותיו של ראש הרשות המקומית. מתוך אתר בושה 

שקיפות של העירייה 

אחד הכלים הבולטים של חבר מועצה להשפיע על קבלת ההחלטות הוא  "זכות העיון , " המאפשר לחבר המועצה לבצע עבודה יעילה.

באיסוף חומרים, לימודם וניתוחם, וכך לממש את עקרון השקיפות והביקורת הנתון בידיו . אכן, זכות העיון קיימת בפועל לכל תושב מכוח "חוק חופש המידע" , אלא שהפרוצדורה החוקית אינה תמיד קלה למימוש .

בפועל, חברי המועצה נהנים מנגישות גבוה יותר למידע, וזאת מכח סעיף 140א לפקודת העיריות.

וכך נקבע בסעיף : 140 א(א ).

(א) פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק, לרבות העתק צילומי, או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך.

   (א1) לא הועמדו פנקסי העיריה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן כאמור בסעיף קטן (א), ידרוש הממונה, לפי בקשת חבר המועצה, מראש העיריה לעשות כן; לא נעתר ראש העיריה לדרישת הממונה בתוך שבעה ימים מיום דרישתו, ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן בתוך תקופת הזמן שיציין בצו.

   (ב)  זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העיריה, זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה.

   (ג)   פנקסי העיריה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש ועדה לרשותה של הועדה בזמן ישיבתה, במידה שהם נוגעים לנושא שעל סדר יומה.

    (ד)  האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות אחרות לגילוי פנקסים ומסמכים ולא לגרוע מהן.

לדוגמה בקשת מסמכים לפי 140א ושאילתה לפי 38א.

לכבוד מנכ"ל ……
ברחוב ירושלים בין רחוב וייצמן לרחוב נחשון, צמוד לאתר הבנייה, ישנו חניון בתשלום על קרקע ששייכת לעירייה לכאורה.
אודה לקבלת מידע לגבי הבעלות על הקרקע,(עירונית או לא), היקף ההכנסה ממנה, המכרז שבו נמסרה וכן אודה לקבלת המסמכים של המכרז.
בברכה,
חבר המועצה

הגשת שאילתה ותשובה

36.  (א)  לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה מן המניין הקרובה, רשאי חבר המועצה להגיש לראש העיריה שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העיריה, לרבות בעניין תאגידים עירוניים, והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש העיריה או חבר מועצה הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתה ושראש העיריה הסמיכו לכך, ישיב בכתב ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה ישיבה, ואולם הוא רשאי לדחות את תשובתו עד הישיבה מן המניין שלאחר הישיבה הבאה ובלבד שלא ידחה תשובתו לגבי יותר משתי שאילתות בישיבה אחת; השאילתה והתשובה יחולקו לחברי המועצה.

          (ב)  לא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מן המניין שהתקיימו לאחר הגשתה, יועמד נושא השאילתה, לפי דרישת השואל, כסעיף ראשון על סדר היום בישיבה מן המניין הקרובה ויקוים דיון בנושא.

          (ג)   לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל ישיבה מן המניין.

שאילתה נוספת

37.  השואל רשאי, לאחר שמיעת התשובה, לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת, ובלבד שתהא נובעת מתוכן התשובה, וראש העיריה או אדם אחר מטעמו הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאילתה יענה תשובה קצרה בעל פה; על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתקיים דיון במועצה.

הגשת שאילתה ישירה

38.  (א)  חבר מועצה רשאי לפנות לראש העיריה בשאילתה ישירה בעניין עובדתי שבתחום תפקידו; השאילתה הישירה תנוסח בקצרה בצורת שאלה, תיחתם בידי השואל ותימסר בלשכת ראש העיריה.

          (ב)  לא יאוחר מ-21 ימים מיום קבלת השאילתה הישירה, תימסר לחבר המועצה תשובת ראש העיריה; ראש העיריה או השואל רשאים לבקש ממזכירות המועצה כי השאילתה והתשובה יועברו לעיון חברי המועצה.

          (ג)   לא קיבל חבר המועצה השואל תשובה לשאילתה הישירה בתוך המועד שקבוע בסעיף זה, רשאי הוא לפנות לראש העיריה או ליושב ראש המועצה בבקשה לנהוג בשאילתה הישירה כבשאילתה רגילה; יושב ראש המועצה יודיע לחבר המועצה הנוגע בדבר על מועד השמעת השאילתה במליאת המועצה; על השמעת השאילתה יחול סעיף 36 לתקנון זה.

          (ד)  לא תותר הגשת יותר משתי שאילתות ישירות לכל חודש לכל חבר מועצה.

דוגמה לשאילתה:

 

לכבוד                                                                                                   תאריך: 15/08/2016

מר יהודה בן חמו, ראש עיריית כ"ס

אשרת גני-גונן ,מנכ"לית העירייה.

נכבדי,

 שאילתה לפי ס' 36א לישיבת המועצה ב- 09/16 חינוך בכפר סבא

שאילתה לפי סעיף 36א' לתוספת השניה לפקודת העיריות.

רקע:

לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה יש להיערך ולבחון את הפערים הקיימים ולספק פתרונות במהלך שנת הלימודים זו כדי לצמצם אותם וליצור שיוויון הזדמנויות בין כל תלמידי העיר כפר סבא.

שאלות: 

  1. מהו אחוז הזכאות של כלל תלמידי כפר סבא? ומהו אחוז הזכאות לבגרות של תלמידי שכונות יוסף טל, קפלן ועלייה ?
  2. מהן תוכניות העירייה לצמצום פערים בין בתי הספר של השכונות המזרחיות, מרכז העיר לבין השכונות הירוקות?
  3. אילו צעדים נעשים כדי לסייע לתלמידים ממשפחות חסרות אמצעים וחלשות כלכלית?
  4. כמה תלמידים נשרו מבתי הספר בעיר בשנת הלימודים שהסתיימה?

בכבוד רב,

עו"ד יובל לוי וד"ר ענת קלומל-צוייג וגב' אתי הדנה חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

הגשת הצעות לסדר למועצת העיר 

לזכויות אלה, מתווספת זכות עיקרית נוספת, אשר אמורה לשרת את אינטרס השקיפות והפיקוח עליו אמונים חברי המועצה. בסעיף 26 לתוספת השנייה של הפקודה ("תקנון בדבר ישיבות מועצה והנוהל בהן , ") עוגנה הזכות להגיש שאילתא אל ראש הרשות, לקראת "ישיבה מן המניין" של המועצה, ובכך, להעלות לדיון נושאים הדרושים, לדעת חברי המועצה ", הבהרה" ודיון. וכך קובעת לשון הפקודה : 26 .(א). חבר המועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היום של ישיבה מן המניין לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועדה. ( ב). בכל ישיבה מן המניין יידונו ארבע הצעות לסדר היום, אם הוגשו.

נאומים מהמקום

26.  (א)  חמש עשרה הדקות האחרונות של כל ישיבת מועצה מן המניין יוקדשו לנאומים מהמקום של חברי המועצה; משכו של כל נאום לא יעלה על דקה לכל חבר מועצה ולא יותר משלוש דקות לכל סיעה.

          (ב)  נאום כאמור בסעיף קטן (א) יעסוק בנושא שיבחר חבר המועצה הנואם ובלבד שהנאום יתייחס לתחום תפקידה של הרשות המקומית, לרבות התאגידים העירוניים.

          (ג)   יושב ראש המועצה יקבע את סדר הנואמים בהתחשב בסיעות השונות המיוצגות במועצה ובזהות הנואמים בישיבות הקודמות; חבר מועצה המבקש לנאום, יודיע למרכז ישיבות המועצה על רצונו, עד תחילת הישיבה.

          (ד)  עם סיום הנאומים, רשאי ראש העיריה או חבר מועצה מטעמו להשיב, במסגרת זמן שלא תעלה על עשר דקות לכל הנואמים.

הצעות נוספות של חברי המועצה

27.  (א)  חבר מועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היום של ישיבה מן המניין לא יאוחר מ-72 שעות לפני הוועדה.

          (ב)  בכל ישיבה מן המניין לא יידונו יותר מארבע הצעות לסדר היום; הוגשו יותר מ-4 הצעות לסדר היום, הן בידי הקואליציה והן בידי האופוזיציה, יידונו לפחות שתי הצעות לסדר היום מטעם האופוזיציה; ההצעות לסדר יום יידונו לפי סדר הגשתן.

סדר העדיפות בדיון

28.  הצעה לסדר היום תובא לפני המועצה בידי חבר המועצה המגיש אותה או מי מטעמו; היתה התנגדות לדון בהצעה, יישמעו דברי המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד; היו יותר ממציע אחד או יותר ממתנגד אחד, רשאים המציעים או המתנגדים, לפי העניין, לחלק את הזמן האמור ביניהם; בתחום ההתנגדות רשאית המועצה להחליט אחד מאלה:

(1)  שלא לכלול את הנושא בסדר היום;

(2)  להוסיף נושא לסדר היום ולקיים דיון באותה ישיבה;

(3)  לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבות מועצה אחרת;

(4)  להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מועדות המועצה.

הסרת הצעה מסדר היום

29.  המגיש הצעה לסדר היום יכול להסירה בכל עת על ידי הודעה בכתב למרכז ישיבות המועצה לפני ישיבת המועצה או בהודעה בעל פה בישיבת המועצה.

דחיית הדיון בסעיפים

30.  בכפוף להוראות סעיף 50 לתקנון זה, עניינים שהועמדו על סדר היום בישיבה מן המניין ולא נסתיים הדיון בהם, יועברו לסדר היום של הישיבה מן המניין שלאחריה.

קישור לפקודת העיריות – רשויות ומשפט מנהלי  – רשויות מקומיות עיריות. (מתוך אתר נבו www.nevo.co.il )

דוגמאות לשאילתות והצעות לסדר במועצת העיר כפר סבא באתר של סיעת תפו"ח שרוכז על ידי ד"ר ענת קלומל-צוייג, חברת מועצת העיר מטעם הסיעה. 

דוגמה להצעה לסדר מטעם סיעת תפו"ח

נושא: הכנות לקראת שנת הלימודים  

לכבוד:                                                                                                   תאריך: ‏3.7.2016

מר יהודה בן חמו, ראש העירייה.

גב' אושרת גני גונן,  מנכ"לית העיריה.

נכבדיי,

            הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ב07/2016: דו"ח ליקויים בבתי ספר   

הצעה לסדר לפי סעיף 27א לתוספת השניה לפקודת העיריות.

חברי המועצה יובל לוי, וד"ר ענת קלומל, וגב' אתי הדנה חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח, מבקשים להעלות את הצעה לסדר היום – הכנות לקראת שנת הלימודים הבאה,  כדלקמן:

רקע ודברי הסבר להצעה:

סיימנו שנת לימודים ובחודשי הקייץ יש להכין את בית הספר לקראת שנת לימודים חדשה עם תשתית נכונה לתחזוקה ותנאים טובים לתלמידי בית הספר.

תלונות רבות הועלו על ידי הורים:

  1. התלונה השכיחה ביותר – שירותים לא נקיים!!!!!!!!!!

"בתי השימוש באוסישקין מחרידים בכל רמה"

"השירותים באולם אינם ראויים לשימוש"

" הבן שלי מתאפק כל היום … הוא נגעל להכנס לשירותים"

"השירותים בלובי בכניסה תמיד מטונפים"

"גם בבית ספר גורדון השירותים לא נקיים בלשון המעטה"

המנקות מתחלפות כל הזמן, כי בלתי אפשרי שמנקה אחת על כל בית ספר. שמועות אומרות שהן מרוויחות 1800 ש"ח בלבד… תנאי העבודה שלהם לא הגיוניים. תוצאה לא ניתן בתנאים כאלו לנקות את בית הספר.

  1. המזגנים לא תקינים. מזגנים משנות ה – 80 שגם פוגעים בסביבה. עד שמגיע טכנאי לתיקון המזגנים לוקח הרבה זמן , הם לא משתלטים על המזגנים… חם נורא, הם מרעישים מאוד מאוד.
  2. התשתית הנדסית של בתי הספר ותיקים – יש סדקים… מבנים לא מתחוזקים דיו.

מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן:

עריכת דו"ח דוח ליקויים בתחזוקת בתי ספר ובכל מוסדות החינוך, הכולל המלצות מה לתקן לשנת הלימודים הבאה.

  1. יצירת דו"ח מעקב אחר שירותים נקיים וראויים לשימוש על ידי תלמידים (ילדים קטנים….) בפיקוח גורם מקצועי או אחות מוסמכת.

בכבוד רב,

עו"ד יובל לוי וד"ר ענת קלומל-צוייג וגב' אתי הדנה

חברי מועצת העיר מטעם סיעת תפו"ח

ו

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: